Algemene voorwaarden

Next Business Concepts bv

Artikel1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Next Business Concepts B.V., geregistreerd bij- de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 84556285 (hierna te noemen “NBC”) en de Opdrachtgever.

2. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden begrepen de wederpartij waarmee NBC een overeenkomst heeft gesloten.

3. Uitsluitend wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen tussen NBC  en de Opdrachtgever kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig zal blijken te zijn of toepassing mist, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2. Offerte & Overeenkomst
1. Aanbiedingen worden gedaan in vorm van een offerte. Voorstellen van NBC zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. Een offerte behelst in ieder geval een omschrijving van de uitvoering c.q. project, het tarief en een tijdsplanning.

2. Tenzij anders vermeld in de offerte, zijn bijkomende kosten, voor rekening van NBC.

3. Een offerte is geldig tot 3 weken na dagtekening, op voorwaarde dat de uitvoering van het project kan plaatsvinden binnen de in het voorstel genoemde periode, gerekend vanaf de in de offerte genoemde startdatum.

4. Een overeenkomst tussen NBC en de Opdrachtgever komt slechts dan tot stand, zodra de offerte, door opdrachtgever is ondertekend door een daartoe gerechtigde medewerker.

5. De overeenkomst vervangt alle eerdere correspondentie en afspraken(prijs) tussen NBC en de Opdrachtgever.

Artikel 3. Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door NBC ontwikkelde of gebruikte trainingen, presentaties, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes of programmatuur, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, die in het kader van een overeenkomst door NBC zijn ontwikkeld en/of ontworpen, berusten bij Next Loyalty Concepts B.V., zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

2. NBC heeft het recht datgene dat in het kader van een overeenkomst is ontwikkeld en/of ontworpen bij herhaling te gebruiken, voor zover redelijke belangen van de Opdrachtgever zich niet daartegen verzetten.

Artikel 4. Geheimhouding
1. NBC en de Opdrachtgever zullen gegevens en informatie, die zij ter zake van een overeenkomst ontvangen of zullen ontvangen als strikt vertrouwelijk behandelen en alle redelijke maatregelen nemen voor een veilige bewaring en gebruik.

2. NBC en de Opdrachtgever zullen de inhoud van hun relatie en de gegevens en informatie niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden bekend maken.

3. De in de voorgaande passages omschreven verplichtingen gelden gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 10 maanden na beëindiging daarvan.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij NBC daar voorafgaande schriftelijke toestemming voor geeft.

Artikel 5. Betaling
1. Voor facturen van NBC geldt een betalingstermijn van 18 dagen na factuurdatum.

2. Indien de Opdrachtgever nalaat een factuur binnen de gestelde termijn te betalen, is NBC gerechtigd om tot invordering van het verschuldigde, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de vervaldag, over te gaan. De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3. NBC is vanaf het moment dat de opdrachtgever heeft nagelaten een factuur te betalen, bevoegd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het verschuldigde, te vermeerderen met rente en kosten, aan NBC is betaald.

4. NBC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden in het in het voorgaande lid bedoelde geval. Opdrachtgever zal NBC vrijwaren van aanspraken van derden als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden in het geval, bedoeld in het voorgaande lid.

5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van NBC- op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 6. Personeel
1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om personeelsleden van NBC, of andere door NBC ingezette personen in het project, in dienst te nemen of anderszins werk aan te bieden of te laten verrichten.

2. Het verbod in het voorgaande lid geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 15 maanden na beëindiging daarvan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. NBC is tegenover de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een aan NBC toerekenbare fout die bij de uitvoering van de overeenkomst door NBC of door haar ingeschakelde derden mocht worden gemaakt en die tot aantoonbare schade leidt.

2. NBC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, schade wegens gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade.

3. Een schadevergoeding, voortvloeiend uit lid 1, zal in géén geval meer bedragen dan de laagste van: (a) bedrag € 2.500,-; (b) de uit hoofde van de overeenkomst door opdrachtgever betaalde prijs in de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

4. Iedere aansprakelijkheid van NBC vervalt na 2 maanden vanaf het moment dat NBC haar werkzaamheden voor de Opdrachtgever heeft beëindigd.

Artikel 8. Opzegging/ontbinding
1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van diens faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling, indien de Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd of indien Opdrachtgever, een vennootschap zijnde, wordt ontbonden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is NBC gerechtigd, zonder dat de Opdrachtgever enig recht heeft op schadevergoeding of garantie en onverminderd de aan verder toekomende rechten en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. NBC is gerechtigd in geval van ontbinding als bedoeld in het vorige lid onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.

  • Artikel 9. Toepasselijk recht
    1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  • 2. Alle geschillen zullen, indien en voor zover partijen niet in onderling overleg en in redelijkheid tot een oplossing zijn gekomen, worden beslecht door deze voor te leggen aan de bevoegde rechter te Rotterdam.